Mobilknusing

Vi opererar med seks mobile knuseverk, herav tre grovknusarar, tre finknusarar og eit sikteverk som kan flyttast til dei ulike prosjekta våre. På dette viset kan vi foredle massar på staden og sleppe lange transportavstandar. Vi tek også på oss leigeknusing over heile Nordvestlandet.

Ta gjerne kontakt med Jens Petter på 958 30 125.