Mobile knuseverk

Vi opererar med seks mobile knuseverk, herav tre grovknusarar, tre finknusarar og eit sikteverk som kan flyttast til dei ulike prosjekta våre. På dette viset kan vi foredle massar på staden og sleppe lange transportavstandar. Vi tek også på oss leigeknusing over heile Nordvestlandet.

Opshaug Sandtak AS er sertifisert ihht. NS-EN 13043:2002 + NA: 2008

Ta gjerne kontakt med Jens Petter Opshaug på 958 30 125.